ENG

屯門獅子會

 
1995年捐助興建屯門獅子亭,供晨運及郊遊人仕憩息之用

1999年發動全港性賣旗籌款,籌得善款近港幣一百萬元,資助屯門醫院成立新血液透析中心


分享到