ENG

東九龍

2001年在廣東省增城市小樓鎮興建一間名為東九龍獅子會江坳小學費用約捌拾萬港元。
2002年6月在遼寧省大連市何氏眼庫醫院捐助一間名為東九龍獅子會護眼中心。

分享到